منوی دسته بندی

Piano wire

What should I do if my piano wire breaks

What should I do if my piano wire breaks What should I do if my piano wire breaks If your piano wire breaks, it can be a significant issue, and…

Reasons for broken piano wire

Reasons for broken piano wire Reasons for broken piano wire There are several possible reasons for a piano wire to break . Here are some common factors that can contribute…

سیم پیانو آلمانی روزلو

سیم پیانو آلمانی روزلو سیم پیانو آلمانی روزلو آشنایی با سیم پیانو  Roslau   سیم پیانو Roslau  محصول آلمان یکی از بهترین سیم های موجود در بازار است که در پیانوهای برند و گران…

هر چند وقت باید پیانو کوک شود؟

how often should a old piano be tuned

how often should a old piano be tuned   how often should a old piano be tuned how often should a old piano be tuned Piano Tuning For an older…

How often should piano wires be replaced

How often should piano wires be replaced

How often should piano wires be replaced How often should piano wires be replaced The lifespan of piano wires can vary depending on several factors, including the quality of the…

piano tuning tehran

Piano tuner tehran

Piano tuner tehran Piano tuner tehran  Piano tuner tehran With more than twenty years of experience in piano tuning and repairs,certified and licensedby Schimmel,Germany Alireza karimi 09121030159 Why should you…